Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu jest ULDA TRADE s.c. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kowalska 112, 51-424 Wrocław.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mailowy: marta@ulda.pl lub pisemnie na adres: ul. Kowalska 112, 51-424 Wrocław .
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi elektronicznej rezerwacji terminu wizyty w serwisie samochodowym ULDA TRADE s.c. w wybranym przez Państwa terminie. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane tj. po dniu wyznaczonym jako termin wizyty będą przechowywane przez okres 7 dni.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi rezerwację terminu wizyty w serwisie samochodowym ULDA TRADE s.c.
  5. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed wizytą jest równoznaczne z jej anulowaniem.
  6. Państwa dane będą udostępniane naszym pracownikom w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym.
  7. Mają Państwa prawo do:
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.